พุทธวจนสทนา-กรมราชองครักษ์-2011-10-14について
Home > พุทธวจนสทนา-กรมราชองครักษ์-2011-10-14

พุทธวจนสทนา-กรมราชองครักษ์-2011-10-14


พุทธวจนสทนา-กรมราชองครักษ์-2011-10-14について

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง แสดงธรรม ณ กรมราชองครักษ์ 14 ตุลาคม 2554 0:01:30-0:07:20 #หลักของศาสนาพุทธ คือ คำของพระศาสดา ไม่ใช่คำของสาวก 0:07:20-0:08:20 #วิธีแก้กรรม #อริยมรรคมีองค์8คือ-วิธีแก้กรรม-วิธีเดียว 0:08:20-0:15:30 โสดาบัน-คืออะไร 0:15:30-0:20:20 #การสวดมนต์ที่ถูกต้อง#สาธยายธรรม #อิทัปปัจจยตา #ปฏิจจสมุปบาท #ความตายเกิด-ดับได้อย่างไร 0:20:00-0:25:00 #ความหมายของวิญญานที่ถูกต้อง #คำว่าสัตว์คืออะไร #วิมุตติญาณทัสสนะ-ความไม่ตาย-ความหลุดพ้น 0:25:00-0:36:25 #ความหมายของความทุก-ทุกขัง #มรรควิธีที่พุทธเจ้าสรรเสริญ #อานาปานสติ #คำบริกรรม-การภาวนาที่ถูกต้อง #ความเป็นมา พุทธวจน 0:36:25-0:41:00 #การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ถูกต้อง #ธรรมะ4ประการ 0:41:00-0:45:30 #สุดยอดมรรควิธี#ละนันทิ #เครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนา#หลักการตรวจสอบ-อริยบุคคล 0:45:30-0:51:00 #จิตอธิษฐานการงาน #ลัดนิ้วมือคืออะไร #กายคตา สติ 0:51:00-0:58:00 #หลุดพ้นคืออะไร-หลุดพ้นจากอะไร #นิพพานคืออะไร #สมมุติ-วิมุติ 0:58:00-1:06:00 #ไม่สำคัญหมั่นหมายในนิพพาน #อวิชชา #อุปาทิ-เหตุของอวิชชา 1:06:00-1:19:00 #ภิกษุณีตามคำพระศาสดา #บัญญัติการสึกพระ#อธิกรณ์ ๔ 1:19:00-1:23:00 #แกนแท้ของพระพุทธศาสนาคือความไม่ตาย #อานาปานสติที่ถูกต้อง 1:23:00-1:28:30 #บรรลุธรรมยากเพราะอะไร #อินทรีย์5 #ฟังธรรมแล้วง่วง-ไม่รู้เรื่องเกิดจากอะไรและแก้ยังไง #12ขั้นตอนการบรรลุธรรม 1:28:30-1:41:50 #เรื่องของบุญ #ทาน #สัปปุริสทาน ๕ การให้ทานของคนดี #พระพุทธเจ้าโกนผมมั้ย ติดตามรับชมธรรมะบรรยายตามหลักพุทธวจน ธรรมะจากพระโอษฐ์ได้ที่ http://www.buddhakos.org http://media.watnapahpong.org http://www.watnapp.com http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99/114077818673776




▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)