การแสดงวันสุนทรภู่について
Home > การแสดงวันสุนทรภู่

การแสดงวันสุนทรภู่


การแสดงวันสุนทรภู่について

การแสดงเนื่องในวันสุนทรภู่ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ***ทีมงาน*** ช่างภาพ : นายณัฐนนท์ ขีดดี, นายชัยวัฒน์ ปะทะนมปีย์ ลำดับภาพ : นายนำพล ชัยพิชิต ที่ปรึกษา : นายนำพล ชัยพิชิต, นายธวัชชัย คำมีหล้า อำนวยการผลิต : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ---------------------
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)