สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑について
Home > สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑

สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑


สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑について

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL101F2ACDDDA6C4F0 วิมุตติรัตนมาลี ตอน สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ. ๙) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.84000.org/one/2/11.html
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)