ปลาร้า ด๊อกเตอร์-ดร.สุชาวดีについて
Home > ปลาร้า ด๊อกเตอร์-ดร.สุชาวดี

ปลาร้า ด๊อกเตอร์-ดร.สุชาวดี


ปลาร้า ด๊อกเตอร์-ดร.สุชาวดีについて

จากงานนวิจัย เร่ืองการศึกาาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนลุ่มน้ำมูลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ จากสูตรที่ทำ สูตรของลุ่มน้ำมูลตอนต้น ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)